Telefoon

+31 615137536

Email

vanpelt@vpadvocatuur.nl

Openingstijden

Ma - Vr: 09:00 - 17:00

Versie 28 November 2022

VP Advocatuur

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt onder opdrachtnemer steeds VP Advocatuur bedoeld aan wie de opdracht is verleend en/of die de desbetreffende werkzaamheden verricht of heeft verricht. Met cliënt wordt de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die de opdracht heeft verstrekt en/of voor wie de werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd.

Opdracht en Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens opdrachtnemer en alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.
 • Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de bedoeling van cliënt is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. Artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

Uitvoering van de opdracht

 • Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar verstrekte opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van haar cliënten een inspanningsverplichting en staat er niet voor in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
 • De uitvoering van een aan opdrachtnemer verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan door opdrachtnemer verstrekte adviezen en door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 • Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, waaronder procesadvocaten en deurwaarders en, na overleg met cliënt, deskundigen en externe adviseurs. Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

   Honorarium, verschotten en voorschot

 • De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en BTW.
 • Tenzij anders is overeengekomen is cliënt een honorarium aan opdrachtnemer verschuldigd ter grootte van het aantal gewerkte uren maal het door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. Dit uurtarief wordt bij de opdrachtbevestiging aan cliënt medegedeeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze tarieven jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen. In geval van bijzondere spoed kan opdrachtnemer de tarieven voor die spoedwerkzaamheden met een factor anderhalf vermenigvuldigen.
 • Verschotten zijn vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, uittrekselkosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, etc.
 • Cliënt is een voorschot aan opdrachtnemer verschuldigd op het hem toekomende. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend.

Declaraties en opschorting werkzaamheden

 • Opdrachtnemer declareert in de regel maandelijks. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
 • Indien cliënt een declaratie niet tijdig voldoet, kan opdrachtnemer, nadat cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden opschorten en de opdracht beëindigen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Rente en incassokosten

 • Behoudens gerechtvaardigde klacht, dient iedere declaratie te worden voldaan binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente is verschuldigd.
 • In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buiten­gerechtelijke incassokosten verschuldigd à 15% over het verschuldigde met een minimum van EUR 45,00.

Derdengelden

 • Opdrachtnemer is neemt niet deel aan een Stichting Derdengelden en neemt geen derdengelden in ontvangst.

Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De leden van de respectievelijke maatschappen, haar bestuurders, alsmede degenen die voor die maatschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 • Eventuele inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van cliënt. Opdrachtnemer is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 • Alle aansprakelijkheden jegens opdrachtnemer vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aansprakelijkheden bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Archivering

 • Nadat de zaak is beëindigd, zullen op verzoek van cliënt alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige originele stukken aan cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

Diversen

 • Op de dienstverlening van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen met betrekking tot een verstrekte opdracht is de rechtbank te Rotterdam bevoegd.
 • De interne klachtenregeling, welke vermeld staat op de website, is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan.
 • Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse taal beschikbaar.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt cliënt, maar niet eerder dan het moment dat cliënt schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 • Deze Algemene Voorwaarden zullen op uw verzoek worden ter hand gesteld.