Telefoon

+31 615137536

Email

vanpelt@vpadvocatuur.nl

Openingstijden

Ma - Vr: 09:00 - 17:00

Privacy statement VP Advocatuur – versie januari 2021

Uw privacy is belangrijk voor VP Advocatuur. Het is voor de uitvoering van de werkzaamheden door VP Advocatuur noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens die VP Advocatuur ontvangt – al dan niet rechtmatig via derden of openbare registers – worden zorgvuldig bewaard, beschermd en geheimgehouden, zulks conform de Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG).

In dit statement wordt het privacy beleid van VP Advocatuur uitgelegd.

Wijzingen van dit reglement zijn voorbehouden. U wordt vriendelijk gevraagd deze pagina regelmatig te raadplegen.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

1.1 Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 De persoonsgegevens die door VP Advocatuur worden verwerkt, zijn onder andere uw (bedrijfs-) naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadressen, telefoonnummers, uw (functie)titel, bankrekeningnummer, geboortedatum, IP-adres van de computer waarmee u de website bezoekt (zie hierna ook onder “Cookies”), en overige informatie die noodzakelijk is in verband met de dienstverlening door VP Advocatuur of één van de andere hierna onder genoemde verwerkingsdoelen.

Artikel 2 – Doelbinding

VP Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in het kader van:

  1. Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht waarin u VP Advocatuur de opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten.
  2. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten om bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). De Wet op de Rechtsbijstand verlangt in het kader van gebruik van een toevoeging onder andere dat het BSN nummer van de rechtzoekende wordt vastgelegd en dat een kopie van het identiteitsbewijs in het dossier wordt bewaard. c. Het onderhouden van contact met u. VP Advocatuur hanteert een klantsysteem waarin uw persoonsgegevens worden bijgehouden. Deze kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen maar ook voor het verzenden van nieuwsberichten en/of uitnodigingen voor evenementen.
  3. Het verbeteren en beveiligen van de website van VP Advocatuur.

Artikel 3 – Rechtsgronden

VP Advocatuur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan VP Advocatuur persoonsgegevens mag verwerken zijn:

  1. Uitvoering van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Indien u VP Advocatuur een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerkt VP Advocatuur persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
  2. Wettelijke verplichting. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten, notarissen en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). De Wet op de Rechtsbijstand verlangt in het kader van gebruik van een toevoeging onder andere dat het BSN nummer van de rechtzoekende wordt vastgelegd en dat een kopie van het identiteitsbewijs in het dossier wordt bewaard.
  3. Gerechtvaardigd belang. VP Advocatuur mag ook persoonsgegevens verwerken als er een gerechtvaardigd belang is en daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy. Zo worden uw contactgegevens bijvoorbeeld gebruikt om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.
  4. Toestemming. Als toestemming is gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, heeft u ook het recht om die toestemming weer in te trekken.

Artikel 4 – Verkrijging

VP Advocatuur verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van de andere verwerkingsdoelen, zie artikel 2) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten, wederpartijen of gerechtsdeurwaarders, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Artikel 5 – Delen van persoonsgegevens

5.1 Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de in artikel 2 beschreven doelen en gerechtvaardigd is op een van de in artikel 3 genoemde grondslagen. U kunt denken aan delen in het kader van gerechtelijke procedures, postbezorging of toezichthoudende instanties ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen van VP Advocatuur.

5.2 Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door VP Advocatuur ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT dienstverleners.

5.3 Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacy wetgeving (zoals AVG).

5.4 Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van VP Advocatuur, sluit VP Advocatuur met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

5.5 VP Advocatuur geeft uw persoonsgegeven niet door aan een partij buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Artikel 6 – Beveiliging en bewaring persoonsgegevens

6.1 VP Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2 Verlies of onrechtmatige verwerking wordt zo goed mogelijk geprobeerd tegen te gaan. Wanneer er zich toch een data lek voordoet, wordt door VP Advocatuur de Autoriteit Persoonsgegevens indien nodig hiervan op de hoogte gesteld.

6.3 VP Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Artikel 7 – Uw rechten

7.1 U heeft het recht om VP Advocatuur te verzoeken om inzage in uw gegevens.

Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om gegevens te wissen.

7.2 Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7.3 Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met VP Advocatuur per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens.

7.4 U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Artikel 8 – Cookies

8.1 VP Advocatuur maakt op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig tekstbestand met gegevens dat of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone uitgelezen of opgeslagen wordt, of in de sessie van uw browser staat. Het gebruik van cookies kunt u zelf blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van de website. Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, ook altijd verwijderen.

8.2 De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.

8.3 De website maakt gebruik van Social Media Plugins. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst (zoals Facebook, Instagram en LinkedIn). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. VP Advocatuur heeft geen invloed op hoe zij (Facebook, Instagram, LinkedIn etc) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie wordt u aangeraden de privacy statements van deze bedrijven / social media platforms te raadplegen.

8.4 Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met VP Advocatuur via:

Adres
Stationsweg 41J-105, 3331 LR Zwijndrecht

E-mail
vanpelt@vpadvocatuur.nl

Telefoon
+31 (0)6 15137536